polski / english
Probit

Wroc?aw - moje miasto

Wroc?aw - stolica Dolnego ?l?ska, miasto po?o?one nad rzek? Odr? w po?udniowo-zachodniej Polsce. Jest to miejsce niezwyk?e, o ponad 1000-letniej bogatej historii, z wieloma zabytkami, muzeami oraz pi?kn? architektur?, licznymi parkami, urokliwymi knajpkami, galeriami i restauracjami, gdzie ka?dy mo?e znale?? co? dla siebie.

Widok na najstarsz? cz???
Wroc?awia - Ostrów Tumski
Most Grunwaldzki - najwi?kszy
most wisz?cy w Polsce
Wroc?awski Ratusz -
przepi?kna gotycka budowla
Wroc?aw czasem nazywany jest "miastem tysi?ca mostów". Jest to, co prawda, lekka przesada ale trzeba przyzna?, ?e mostów mamy sporo. Przez Wroc?aw przep?ywa 5 rzek - najwi?ksza Odra, jej 4 dop?ywy oraz kilka kana?ów i fosa miejska. Przed II Wojn? ?wiatow? w mie?cie istnia?y 303 mosty, obecnie pozosta?o ich oko?o 220.


Widok z lotu ptaka na Katedr?

Dworzec PKP

Wroc?awskie kamiennice

Wroc?aw jest czwartym co do wielko?ci miastem w Polsce, licz?cym oko?o 650 tysi?cy mieszka?ców. Nale?y do najwi?kszych w kraju o?rodków uniwersyteckich. ?ycie umys?owe skupia si? wokó? wy?szych uczelni z Uniwersytetem Wroc?awskim i Politechnik? na czele. Czasem nazywamy Wroc?aw miastem studenckim - uczy si? tu ponad 150 tys studentów czyli co pi?ta spotkana osoba to ?ak.

Pomnik Aleksandra Fredry jest
symbolem wroc?awskiego rynku
Widok na rynek od strony fontanny

Troch? nowoczesno?ci i troch? zabytków

Z miejsc wartych odwiedzenia nale?y wymieni?: przepi?kny rynek otoczony kolorowymi kamiennicami, z postawnym gotyckim ratuszem w centrum, zamy?lonym Fredrem na cokole oraz szklan?, nowoczesn? fontann?. Gdy gwar na rynku zacznie m?czy?, warto przej?? si?  na Ostrów Tumski - najstarsz? cz??? miasta, gdzie w spokoju mo?na pospacerowa? mi?dzy ko?cio?ami, po ukwieconych bulwarach roz?o?onych nad rzek? oraz zwiedzi? katedr?, nie zapominaj?c o wjechaniu na sam szczyt wie?y, sk?d rozci?ga si? panorama na ca?? okolic?.    

Ostrów Tumski
Ostrów Tumski
Ostrów Tumski

Kontynuj?c zwiedzanie zahaczy? mo?na o Muzeum Narodowe i Panoram? Rac?awick? - pot??ne malarskie dzie?o o wymiarach, bagatela, 15 na 114 metrów przedstawiaj?ce dokonania Ko?ciuszki. Dla dzieciaków niew?tpliw? atrakcj? b?dzie Zoo, które nale?y do najwi?kszych w Polsce. Niedaleko znajduje si? pot??ny Park Szczytnicki za?o?ony ju? w XVIII wieku i na którego terenie znajduje si? oryginalny ogród japo?ski. Z tamt?d ju? tylko krok do wpisanej na list? UNESCO Hali Ludowej - miejsca wystaw, koncertów, przedstawie?, meczów sportowych i innych imprez.

Hala Ludowa i przylegaj?cy
Park Szczytnicki
Zim? na rynku rz?dz? ?y?wia?e
Prowadz?ca do rynku ulica ?widnicka

Wroc?aw, przedstawia si? jako miejsce spotka?. Oragnizowane s? tu liczne koncerty, imprezy, festiwale, zjazdy i sympozja. Coraz wi?cej firm mi?dzynarodowych w?a?nie tutaj lokuje swoje placówki. Z roku na rok przybywa tak?e turystów odkrywaj?cych uroki naszego miasta, tak wi?c spotkajmy si? we Wroc?awiu!

Fredro za dnia
Kolorowe wroc?awskie kamiennice
Urokliwe zak?tki w okolicach rynku

Jesli chcecie obejrze? wi?cej zdj?? Wroc?awia zapraszam do galeriicanada goose coats canada goose jackets canada goose jacket canada goose kensington parka canada goose coat canada goose montebello parka canada goose vest canada goose mystique parka canada goose kensington canada goose clothing canada goose down canada goose parkas canada goose chateau parka canada goose new york canada goose jacket sale canada goose down jacket canada goose jackets on sale canada goose women canada goose jackets sale canada goose on sale canada goose arctic program canada goose whistler parka canada goose chicago canada goose parka canada goose trillium parka canada goose constable parka canada goose clearance canada goose parka sale canada goose chilliwack bomber canada goose men canada goose chilliwack canada goose kensington parka sale buy canada goose cheap canada goose canada goose sale canada goose website canada goose solaris parka canada goose outlet canada goose mens canada goose trillium canada goose online canada goose aviator hat canada goose kids canada goose price canada goose down parka canada goose womens canada goose hat canada goose discount canada goose mystique canada goose boston kensington parka canada goose canada goose womens parka canada goose outerwear canada goose retailers canada goose montebello canada goose banff parka cheap canada goose jackets where to buy canada goose canada goose down coats canada goose cheap canada goose chateau canada goose down coat canada goose solaris canada goose prices canada goose vest sale canada goose snow mantra parka canada goose for sale canada goose coats sale canada goose usa canada goose constable canada goose parka women saks canada goose canada goose resolute parka canada goose gloves canada goose chilliwack parka canada goose sale online buy canada goose online canada goose outlet toronto canada goose outlet store canada goose size chart canada goose toronto mens canada goose trillium parka canada goose canada goose snow mantra canada goose canada canada goose ontario parka canada goose nyc canada goose hybridge canada goose womens jacket canada goose wiki