Probit

Archiwum wydarze?

Mistrzostwa Europy Kobiet, Sankt Petersburg

W rosyjskim Sankt-Petersburgu odbywaj? si? Dziesi?te Mistrzostwa Europy Kobiet - presti?owe zawody, w których bierze udzia? sze?? zawodniczek z Polski, w tym tak?e Jola. Po pi?ciu rozegranych ju? rundach Polki zajmuj? bardzo wysokie miejsce - najwi?cej punktów z nich ma Monika So?ko - 4,5, tu? za ni? jest Iweta Rajlich i Jola z 4 punktami. Dzi? Jol? czeka bardzo wa?ny pojedynek z Ann? Uszenin? - czy uda jej si? zrewan?owa? za Olimpiad?? Zapraszamy tak?e na relacj? i analizy na stronie www.czasopismo-mat.pl/ oraz na stron? zawodów http://www.wiecc2009.com/


Jola awansowa?a do fina?ów Mistrzostw ?wiata

Dzi?ki bardzo dobremu wyst?powi na Mistrzostwach Europy w Petersburgu, gdzie Jola podzieli?a 10-19 miejsce, a warto?ciowo?ci? zako?czy?a na 15 miejscu, Jola uzyska?a bezpo?redni awans do Pucharu ?wiata. Regulaminowo czterna?cie zawodniczek uzyskuje awans, jednak cztery zawodniczki znajduj?ce si? przed Jol? uzyska?y awans z innego tytu?u. Jest to najwi?kszy sukces Joli w jej seniorskiej karierze! Jutro tak?e dwie inne polskie zawodniczki Iweta Rajlich i Monika So?ko walcz? w bara?ach o br?zowy medal. Obydwie tak?e zapewni?y sobie udzia? w Pucharze ?wiata.


Mistrzostwa Nowej Zelandii druga runda

Po dwóch rundach w Otwartych Mistrzostwach Nowej Zelandii Jola Zawadzka ma na swoim koncie 2 punkty. W kolejnej rudnie zmierzy si? z pierwszym numerem startowym zawodów - Izraelskim arcymistrzem Victorem Mikhalevskim. Wi?cej informacji oraz partie na ?ywo na stronie zawodów, przy czym nale?y pami?ta? o dwunastu godzianch róznicy czasowej.    


Jola w?ród najlepszych sportowców z Dolnego ?l?ska !

W corocznym plebiscycie organizowanym przez gazet? S?owo Sportowe na najlepszego sportowca z Dolnego ?l?ska Jola Zawadzka zaj??a 9 miejsce!!! Potwierdzi?a tym samym przynale?no?? do najlepszych z naszego regionu!! Wi?cej szczegó?ów oraz zdj?cia z imprezy mo?na znale?? na stronie gazety .


Otwarte Mistrzostwa Nowej Zelandii

15 stycznia rozpoczynaj? si? Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Nowej Zelandii. Do udzia?u w turnieju zosta?a zaproszona arcymistrzyni Jola Zawadzka, której po prawie trzech dniach podró?y uda?o si? dotrze? na miejsce. Zawody odbywaj? si? na po?udniowej wyspie, w malowniczym Queenstown, mie?cie znanym z gór, fiordów oraz pierwszych na ?wiecie skoków na bunggy. Wi?cej szczegó?ów, wyniki i kojarzenia na stronie zawodów .    


Jolanta Zawadzka - Akademicka Mistrzyni Polski

W rozegranych na pocz?tku grudnia we Wroc?awiu Akademickich Mistrzostwach Polski z?oty medal w?ród kobiet zdoby?a Jola Zawadzka studentka Uniwersytetu Ekonomicznego z Wroc?awia, a w?ród m??czyzn Marcin Dziuba z Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. 

Zapraszamy do obejrzenia Galerii


Olimpiada szachowa - uroczysto?? zako?czenia

Olimpiada Szachowa ju? si? zako?czy?a. Zapraszamy do obejrzenia zdj?? z uroczysto?ci zamkni?cia zawodów i wr?czenia medali, w tym z?ota dla Joanny Majdan, oraz do naszych pozosta?ych, galerii z Drezna:
             Zako?czenie
             Polacy na olimpiadzie
             Zawodniczki
             Zawodnicy 


Olimpiada szachowa Drezno 2008 - ostatnia runda

Niestety nasze dziewczyny nie wykorzysta?y szansy na z?oty medal -  nie uda?o si? pokona? w ostatniej rundzie dru?yny z Ukrainy. W nerwowym meczu ponios?y pora?k? 1,5:2,5 i tym samym w ostatecznej klasyfikacji spad?y na 5 miejsce. Zawody wygra?a Gruzja, srebro przypad?o Ukrainie, a br?z dla Stanów Zjednoczonych. Na 4 szachownicy z?oty medal indywidualnie zdecydowanie wywalczy?a Joanna Majdan, która uzyska?a ?wietny wynik 9,5 z 11 parti i osi?gn??a drugi wynik rankingowy w turnieju kobiet. U Panów zwyci??yli, po raz drugi z rz?du, Ormianie przed Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. Nasi Panowie, po pora?ce ze S?oweni?, zako?czyli zawody na 29 miejscu. Wi?cej szczegó?ów na stronie zawodów.


Olimpiada szachowa, Drezno X runda

W przedostatniej rundzie Olimpiady Szachowej Polki znowu wygra?y!!! Nasze dziewczyny zwyci??y?y 2,5:1,5 z Armeni?. Swoje partie wygra?y Jola oraz Asia, a Monika zremisowa?a. Na jedn? rund? przed ko?cem Polska jest na samodzielnym pierwszym miejscu!! W kolejnej rundzie zmierzy si? z Ukrain? w meczu, którego stawk? b?dzie z?oty medal! U Panów troszk? gorzej. Dzisiaj przegrali 2,5:1,5 z Holandi? i spadli na 20 miejsce. Wi?cej informacji na stronie zawodów. Zapraszamy tak?e do naszej ci?gle aktualizowanej galerii.


Olimpiada szachowa IX runda

Polki pokonaly USA!! Dziewczyny wygra?y kolejny mecz!! Tym razem okaza?y si? silniejsze od Stanów Zjednoczonych, które przegra?y 3:1. Swoje partie wygra?y tradycyjnie juz Joasia Majdan oraz Monika So?ko. Na pozosta?ych szachownicach pad? remis. Dzi?ki temu wynikowi Polki s? aktualnie na drugim miejscu za Ukrain?, która niespodziewania ogra?a dotychczasowe liderki Chinki. Nie wró?ymy medali ?eby nie zapesza?, ale szanse naszych Pa? rosn?! Jutro czeka je pojedynek z Armeni?. Panowie  natomiast zremisowali po meczu o zmiennym przebiegu z gospodarzami zawodów - Niemcami i jutro walcz? z Holandi?. Relacje na ?ywo na stronie zawodów.


Podstrony archiwum: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15